Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van The miracleshop ohm  
gevestigd te Amsterdam
Jan van Galenstraat 110h
1056CE Amsterdam
Versie geldig vanaf 23-05-2018.

Algemene voorwaarden

1.Algemeen

Themiracleshop.com is de webwinkel van Geeta Baldewl
Adres: Jan van Galenstraat 110hs
Emailadres: info@themiracleshop.com
Tel nr: 00 31-0206105844

Banknummer NL20INGB0007826784
BIC nummer  INGBNL2A

KvK nr. 33300002 te Amsterdam
BTWnr.NL146840204B01

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van themiracleshop.com Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. De klant is pas gebonden aan de algemene voorwaarden nadat hij of zij tijdens het bestelproces door aanvinken de geldigheid hiervan heeft aanvaard.

1.2 themiracleshop.com . heeft ten alle tijden het recht de voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene voorwaarden heeft aanvaard.

2.Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling bij themiracleshop.com. The miracle shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden meegedeeld.

2.3 De klant kan de door themiracleshop.com op de website aangeboden producten bestellen en de producten thuis of op een ander afleveradres laten bezorgen.

3. Prijzen en betaling

3.1.Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijk voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW. De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door themiracleshop.com worden gecorrigeerd.

3.2. De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 3.1.

3.3. Bij bestellingen via the themiracleshop.com .kan op de volgende manieren worden betaald:

Paypal

– Ideal via uw bank 

themiracleshop.com kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de webshop

3.4. De aangegeven prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Tijdens het bestelproces, dus voor het sluiten van de overeenkomst, wordt de consument geïnformeerd over de verzendkosten.

De op de website en in promoties en acties vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4 Verzending

4.1. themiracleshop.com  besteedt het bezorgen van de bestelde producten uit aan TNT Post. Voor buitenlandse zendingen zal per keer bekeken worden welk bedrijf hiervoor gebruikt zal worden.

4.2. Bij leveringen wordt door themiracleshop.com verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten binnen Nederland zijn per bestelling € 2,64 als het door de brievenbus kan. Voor grotere pakketten is het € 7,00. Bovenstaande verzendtarieven gelden tot het bedrag van €150 Bestellingen vanaf € 150 zijn gratis.

4.3 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor themiracleshop.com 

4.4 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met u over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk zeven werkdagen nadat de bestelling geplaatst is, bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. themiracleshop.com zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

5. Levertijden

5.1. themiracleshop.com streeft ernaar om het bestelde product binnen 5 werkdagen te leveren.

5.2.. Een product is op voorraad, tenzij anders vermeld. Indien u een artikel bestelt met een langere levertijd, dan neemt themiracleshop.com , na plaatsing van de order, contact met u op over de te verwachten levertijd. Vanzelfsprekend kunt u de bestelling binnen 24 uur annuleren indien u niet akkoord gaat met de te verwachten levertijd. Indien een product niet leverbaar meer is door de fabrikant dan stelt themiracleshop.com u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

5.3. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen, of wanneer de klant een langere levertijd is overeengekomen met themiracleshop.com Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren dan wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij of zij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6. Voorraad

6.1. Wij doen ons uiterste best om onze website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

7. Zichttermijn/ herroepingsrecht

7.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand ( artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan themiracleshop.com heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending , daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftlijk melding te maken bij themiracleshop.com De koper dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in originele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt themiracleshop.com er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

7.2. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde producten en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

7.3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

* diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen,
* producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft,
* producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,
* voor producten of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiene of die snel kunnen bedreven of verouderen.
* producten in de uitverkoop. Producten in de uitverkoop kunnen geretourneerd worden, echter dan zal een tegoedbon gegeven worden. Artikelen met meer dan 40% korting kunnen helaas niet worden teruggestuurd, dan wel geretourneerd worden.

8. Ruilen

8.1 Wilt u het artikel ruilen voor een andere maat, dan verzoeken wij u dit binnen 7 dagen na ontvangst hetzij schriftelijk te melden aan info@ themiracleshop.com hetzij telefonisch op 020-6105843 aan ons te melden. Wij zullen dan voor u nagaan of het artikel nog voorradig is. Indien het artikel nog op voorraad is, stuurt u de retourzending voldoende gefrankeerd en in originele staat aan ons adres. Na ontvangst ruilen wij het artikel om en sturen het (eenmalig zonder verdere verzendkosten) aan u retour. Wij zullen de artikelen niet ruilen indien ze gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt.

9. Akties en kortingen

9.1. Voor een bestelling geldt altijd de prijs, (en korting/actie) die op het moment van bestelling wordt vermeld. themiracleshop.com bepaalt het begin en/of eind van een actie/ kortingsactie. themiracleshop.com gaat niet over tot teruggave van het prijsverschil na start van een actie.

9.2. Alle in onze vermelde aanbiedingen van de producten, zowel in de winkel als elders, gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum doch kunnen door themiracleshop.com l vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 themiracleshop.com garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

10.2 De garantietermijn van TheMiracleShop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. TheMiracleShop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

10.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan themiracleshop.com )v deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan TheMiracleShop  Dit kan door een e-mail te sturen naar info@themiracleshop.com of per post naar: TheMiracleShop. , Jan van Galenstraat 110hs, 1056 CE, Amsterdam .o.v.v. klacht. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

10.4 Indien klachten van de afnemer door themiracleshop.com gegrond worden bevonden, zal themiracleshop.com naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van themiracleshop.com en het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel ( naar keuze van themiracleshop.com) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van  themiracleshop.com gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van themiracleshop.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

10.5. themiracleshop.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

10.6. Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens themiracleshop.com in gebreke is; B) de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van themiracleshop.com en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Alle producten die in het assortiment van themiracleshop.com zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.

11.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. themiracleshop.com kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/ of onvolledig is. themiracleshop.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

11.3. themiracleshop.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van beeldschermweergave.

11.4. themiracleshop.com  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door TNT Post. Indien u ervoor kiest een pakket verzekerd te verzenden verzoeken wij u themiracleshop.com hiervan op de hoogte te stellen.

11.5. themiracleshop.com heeft op haar website links naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. themiracleshop.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht is themiracleshop.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichting  jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

13. Gegevensbeheer

13.1. Indien u een bestelling plaatst bij themiracleshop.com dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van themiracleshop.com.
themiracleshop.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

13.2. themiracleshop.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens.

13.3. themiracleshop.com maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

14. Intellectueel eigendom

14.1. De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij themiracleshop.com haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen- rechten en/of andere (intellectuele eigendommen) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/ of commerciële know how, methoden en concepten.

14.3. Het is de afnemer verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van themiracleshop.com haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

15. Toepasselijk recht

15.1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist themiracleshop.com Alle rechten voorbehouden.

15.2. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is Nederlands recht van toepassing.

15.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16. Vindplaats en wijziging voorwaarden.

16.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

16.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de afnemer.